سلامت محیط و…

سلامت محیط وکار در بیمارستان

بيمارستانها در اكثر كشورها قسمت عمده اي از مراكز بهداشتي درماني را تشكيل ميدهند و بخش اعظم هزينه هاي بهداشت و درمان (حدود ۷۰%) را به خود اختصاص داده اند بيمارستان بايد الگوي نظافت و سمبل پاكيزگي و بهداشت باشد بنابراين رعايت ضوابط بهداشتي بخصوص بهداشت محيط و حرفه اي از اولويت خاصي برخوردار است.

مخاطرات عمده سلامت در بيمارستان ناشي از عدم اجراي مقررات بهداشتي ، مواد زائد جامد (زباله)، فاضلاب ، رختشويخانه بيمارستان، آب و مواد غذايي غير بهداشتي و عدم مراعات نظافت عمومي و عوامل زيان آور حرفه اي نظير عوامل فيزيكي ، شيميايي ، بيولوژيك ، ارگونوميك و رواني و … مي باشند كه كليه بيماران – ملاقات كنندگان كاركنان و در نهايت جامعه را در معرض اين مخاطرات قرار مي دهد. هزينه ناشي از مواجهات با عوامل مخاطره آميز از نظر مالي ، مرگ و مير و عوارض حاصله بسيار زياد است بطوري كه بر آورد مي شود۲۵% – ۲۰% از بيماران بستري دچار عفونت بيمارستاني مي شوند كه هزينه اين بيماران ۹/۲ برابر ساير مخارج بيمارستان است . عفونت هاي بيمارستاني مسئول سالانه ۲۰ هزار مرگ مستقيم  و ۶۰ هزار مرگ به طور غير مستقيم هستند .

        همانطور كه كار براي سلامت و احساس راحتي مفيد است در شرايطي نيز مي تواند بر سلامتي اثر سوء داشته باشد در روند ارائه خدمات بهداشتي درماني در محيط بيمارستان بدليل نوع اشتغال و مواجهات مختلف محيطي و حرفه اي افراد در معرض حوادث و بيماريهاي متعدد قرار دارند در نتيجه بيشتر از ديگران آسيب ديده و يا ممكن است بيمار شوند از طرف ديگر وضعيت سلامت پرسنل نيز مي تواند بر كميت و كيفيت خدمات آنها نيز تأثير گذارد . افراد دچار اختلال سلامتي نه تنها بازده كمتري دارند بلكه علاوه بر به خطر انداختن خود ساير همكاران يا افراد جامعه را نيز در معرض خطر قرار ميدهند.

گزارش حاضر به جهت تحقق بخشيدن اهداف سلامت در بيمارستان با زمينـــــه محيط و حرفــه اي و فراهم ساختن زمينه هاي اجرايي آن و هم چنين رعايت اصل كارآئي انساني و بهينه سازي شرايط محيط و كار تهيه گرديده است.

دسترسي به اين امر تنها با تكيه بر تعاملات درون سازماني و فرابخشي و ايجاد زبان مشترك خدمات تخصصي پايه در بيمارستان ميسر خواهد گرديد. با اجراي اين برنامه ميتوان تهديدهاي ناشي از مشكلات بهداشتي در بيمارستان را كاهش داده و با برقراري فرآيندهاي بهداشتي در بيمارستان نسبت به ارتقاء‌كيفيت خدمات اطمينان حاصل نمود .

بيان مسئله :

اين گزارش به بررسي وضع موجود و نگرانيهاي عمده در بيمارستان و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه بهداشت محيط و كار شامل وضع موجود ، اهميت و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه ، تعاريف ، الزامات قانوني ، چالشها ، اهداف ، مزايا ، گامهاي اساسي لازم و عوامل كليدي مي پردازد.

الف – وضعيت موجود و نگرانيهاي عمده در بيمارستان

در حال حاضر حدود ۷۵۶ بيمارستان در كشور ما با پرسنلي متفاوت وظيفه ارائه خدمات بهداشتي و درماني را بر عهده دارند از اين تعداد ۴۹۰ بيمارستان تابعه ، ۵۹ بيمارستان وابسته به سازمان تأمين اجتماعي ، ۱۲۰ بيمارستان خصوصي و مابقي وابسته به مؤسسات و ساير سازمانهاي خيريه مي باشند. علاوه بر مراجعين، شاغلين اين اماكن نيز متشكل از طيف هاي مختلف سني و جنسي و داراي تنوع مشاغل هستند. بررسي شاخصهاي سلامت در بيمارستان نشان ميدهد كه ميانگيـــن وضعيت بهداشت محيط اكثر بيمارستانها با شاخص هاي تعريف شده و بررسيهاي  انجام گرفته حدود ۷۰% از ۱۰۰% مطلوبيت مي باشد.

در اين ميان شاخص آب از وضعيت بهتري (حدود ۹۸%) برخوردار است ، ميانگين درجه مطلوبيت وضع بهداشتي زباله در كليه بيمارستانها ۸/۷۱% مي باشد . از عوامل نگران كننده وضعيت رختشويخانه بيمارستانها است كه از نظر سلامت و انتشار عفونت اهميت زيادي دارد متاسفانه در حال حاضر ميانگين درجه مطلوبيت رختشويخانه بيمارستانها حدود ۷۳% است.

از نكات قابل تأمل توليد روزانه سيصد تن زباله توسط بيمارستانها است كه ۸۰% آن شامل پسماندهاي عمومي (مشابه خانگي) حداكثر ۱۵% پسماند خطرناك (عفوني و پاتولوژيك) ۳% پسماند مواد شيميايي و دارويي ۱% اجسام برنده و نوك تيز و كمتر از ۱% ساير پسماندهاي ويژه (شامل پرتوساز ، ترمومترهاي شكسته و …) است با در نظر گرفتن توليد ۴۵۰۰۰ تن زباله شهري عدم مديريت پسماندهاي بيمارستاني باعث عفوني شدن كل زباله هاي توليدي خواهد شد كه تهديدي جدي عليه سلامت پرسنل ، بيماران و كل افراد جامعه خواهد بود.

اين در حالي است كه تركيبات بالقوه خطرناك در پساب بيمارستاني از جمله عوامل بيماريزا (ميكروبي،شيميايي،داروها،ايزوتوپ هاي پرتوساز و…) به همراه توليد فاضلاب با حجم۶۰ هزار متر مكعب يعني حدود ۶۰۰ ليتــر به ازاي هر تخت بيمارستاني از مخاطرات جدي سلامت اين مكان ها است. همه نكته قابل توجه اينكه يكي از منابع عمده تأمين آب مشروب منابع آبهاي زيرزميني است و فاضلاب بعنوان يك منبع بالقوه آلودگي منابع آب زيرزميني مطرح است

متاسفانه وضعيت فعلي دفع فاضلاب به روش مطلوب در بيمارستان هاي كشور ۶۵% مي باشد تــــأمين آب بهداشتي ، بهداشت مواد غذايي (شامل بهداشت محيط آشپزخانه ، بهداشت فردي پرسنل ، بهداشت مواد اوليه و بهداشت ابزار و ظروف) ، بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان از جمله دغدغه هاي ديگر در اين محيط ها است.

بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان نيز يكي ازمسائل اساسي است كه بايد به آن پرداخته شود و از ضرورتهاي مورد نياز داشتن شاخص مناسب جهت ارزيابي نظافت عمومي بيمارستان است

شاخص هاي پيشنهادي جهت ارزيابي بهداشت و نظافت عمومي بيمارستان عبارتند از :

–        ساعت نظافتچي به ازاء هر تخت

–        ميزان سرانه مواد شوينده

–        تعداد لنژ به ازاء هر تخت

–        وجود حشرات ناقل بيماري و جوندگان بخصوص مشاهده آنها در طول روز

–        تميز بودن سرويسهاي بهداشتي (توالت – دستشويي)

–        عدم وجود وسايل اضافي و زائد در محوطه بيمارستان و ساير بخش ها

         تأسف بارتر اينكه علاوه بر بيماران و مراجعين پرسنلي كه وظيفه ارائه خدمت در اين اماكن را عهده دار ميباشند به دليل نوع كار عمدتاً در مواجهه مستقيم يا غير مستقيم اين عوامل قرار دارند كه بر روي سلامت آنها مؤثر است، و در اين بين گروههائي هستند كه كمتر مورد توجه و محاسبه قرار مي گيرند، گروههاي آموزشي نظير كارآموزان ، كارورزان و گروههاي آموزش پزشكي

مطالعات موجود در كشور نشان دهنده تأثيرات مختلف عوامل زيان آور چند گانه بر روي سلامت جامعه شاغلين است من جمله اثرات شيفت كاري بر روي پرستاران بيمارستان ، بررسي ميزان àشيوع افسردگي شغلي در پرسنل بهداشتي درماني – بررسي ميزان مواجهه با صدا و وضعيت àشنوايي دندانپزشكان تهران و…

در اين بين ميزان بروز تروماي تكراري به اندام بالغ بر ۷۱% ميزان شيوع تروماي تكراري به اندام ۷۸% ، بروز كمر درد ۳۸% شيوع كمر درد ۸۵% و …… در سال ۱۳۸۰ ميباشد.

چندين گزارش سودمند افزايش خطر سقط جنين غير عمدي در ميان پرسنل زن اتاق عمل را نشان داد بسياري از مطالعات در زمينه اثرات گازهاي بي حس كننده مشخص كرده اند كه ممكن است در اين موارد خانم شاغل وادار به سقط جنين غير عمدي يا تولد كودك ناقص الخلقه گردد.

سترون سازي شيميايي توسط گازها يا مايعات بطور وسيعي در بيمارستان ها و صنعت داروسازي انجام ميشود . برخي از مواد شيميايي استريل كننده كه مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از اكسيد اتيلن – فرمالدئيد – اكسيد پروئپيلن – گلوتاراآلدئيد – Propolactone-B درحيوانات  آزمـــايشگاهي اثرات ژنتيكي و سرطانزايي خود را نشان داده اند و در گروه (IARC) IIB قرار دارند.

وضوح و صحت مدارك موجود دليلي است بين ارتباط كار در آزمايشگاه و شايد وجود وابستگي بين مواجهه و سرانجام آن در محيط هاي شغلي بيمارستاني ، طبق آمار و اطلاعات سازمانهاي جهاني و بين المللي نظير NIOSH و WHO شايعترين مشكلات گروه شاغلين در محيط هاي درماني و بهداشتي (بيمارستان) عوامل محيطي و حوادث و بيماريهائي نظير سوراخ شدگي توسط سوزن ، اختلالات اسكلتي عضلاني، صدمات كمري ، قطع اندام ، له شدگي و شگستگي ، تعرض توسط بيمار و اطرافيان ، امكانات ضعيف الكتريكي و مكانيكي و عدم وجود وسايل حفاظتي مناسب در برابر مواجهات شغلي است.

 علاوه بر مواجهه با عوامل محيطي مواجهات شغلي متعدد پرسنل بيمارستاني با عوامل محيط كار قابل پيش بيني ، شناسايي ، اندازه گيري و كنترل بوده و به چهار گــروه عمده قابل تقسيم مي باشند.

الف – عوامل بيولوژيك : نظيرBac- TB-HCV-HIV-HBV   و عفونتهاي بيمارستاني و غيره

ب – عوامل شيميايي : نظير : عوامل ضد عفوني كننده ، استريل كننده ها ، عوامل آزمايشگاهي ، داروها عوامل و گازهاي بيهوش كننده ، محركها و حساسيت زاها ، سرطانزاها و زباله و غيره

ج– عوامل فيزيكي نظير : الكتريسيته ، گرما، رطوبت محيط ، اشعه ، بهداشت فردي ، آلاينده هاي داخلي و خارجي ، صدا ، روشنايي و غيره

د – عوامل ارگونومي و رواني نظير : موقعيتها و شرايط ناجور ، حركات تكراري ، استفاده از نيرو به طور نامطلوب ، عدم استراحت ، شيفت كاري و غيره .

ب – اهميت و ضرورت اجراي خدمات تخصصي پايه دربيمارستان

    واحد بيمارستاني به عنوان يك سازمان توليد كننده خدمات با هدف اصلي جلب رضايت مشتريهاي بيروني سازمان و در عين حال تأمين و رضايت مشتري داخلي (پرسنل) را نيز دنبال مي كند. عوامل مختلف تهديد كننده سلامت در اين قبيل مراكز متعدد است از جمله :

وجود عفونتهاي بيمارستاني كه متأثر از دو عامل ، يكي اقدامات تداخلي پزشكي و ديگري بهداشت بيمارستان است. در اين گونه اماكن نقش عوامل محيطي در ايجاد و انتقال عفونت ها بالاتر است زيرا محيط آلوده راههاي گوناگون انتقال و عوامل بيماريزاي متعدد را فراهم مينمايد.

آخرين برآوردهاي سازمان بين المللي كار (ILO) در جمعيت شاغلين به طور عام براي سال ۲۰۰۰ نشان مي دهد كه ساليانه ۲ ميليون مرگ ناشي از كار رخ ميدهد (يعني روزانه بيش از ۵۰۰۰ مورد) براي هر حادثه منجر به مرگ بسته به نوع شغل ۵۰۰ – ۲۰۰ صدمه منجر به غيبت از كار اتفاق مي افتد به علاوه به ازاي هر مورد مرگ ناشي از بيماريهاي شغلي حدود ۱۰۰ مورد بيماريهاي كه منجر به غيبت از كار ميشود رخ ميدهد.

البته گزارش فوق اختصاصاً مربوط به مراكز بهداشتي درماني نيست ولي در نوع خود اشاراتي بر بيماريهاي شغلي ، سرطانها ، حوادث در محيط كار و بيماريهاي مسري دارد.

طبق همين گزارش سرطانهاي شغلي بزرگترين عامل مرگ و مير در محيط هاي كار است كه باعث ۶۴۰۰۰۰ (۳۴%) مرگ ناشي از كار ميشود و به دنبال آن بيماريهاي دستگاه گردش خون با ۲۳% حوادث با ۱۹% بيماريهاي مسري يا ۱۷% در رديفهاي بعدي قرار دارند.

آمار شفاف و واضحي در ارتباط با بيماريهاي شغلي ناشي از اشتغال در محيط هاي بهداشتي درماني در سطح كشور به علت نبود ساختار منسجم پايش و مراقبت خدمات تخصصي پايه بيمارستان موجود نيست.

تأثير عوامل زيان آور محيطي و حرفه اي بر روي سلامت دهندگان و گيرندگان خدمت در واحد بهداشتي درماني بدون شك داراي اثرات اقتصادي منفي است ، اما نكته اساسي توانايي در پيشگيري است زيرا عامل مولد صدمات و بيماريها در اين محيط ها قابل پيش بيني ، شناسايي، اندازه گيري و كنترل است و از طرف ديگر پرسنل شاغل در مواجهه در دسترس مي باشند براي دستيابي به اين هدف بايد اصول و استاندارد هايي در زمينه هاي مختلف از جمله بهداشت محيط و  بهداشت حرفه اي رعايت شود.

لذا جهت جامعيت بخشيدن به خدمات به منظور تأمين اهداف مورد نظر علاوه بر ارائه خدمات مطلوب درماني بايد سياست ها و برنامه هاي مرتبط با خدمات تخصصي پايه (سلامت محيط و كار) در بيمارستان روشن باشد.


تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منابع:

www.hospitalhealth.blogfa.com

براي خريد اينترنتي و آنلاين محصولات آرياسان، اينجا ( كليك ) كنيد.

https://t.me/AriaSun_Kalayab عکس-تلگرام

https://www.instagram.com/ariasun.kalayab// Insta-iCon-450x450

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانآرياسان AriaSunكالاياب KalayabآرياسانبازارAriaSunBazarمديكالاMediKalaگروه_آرياسانAriaSunGroup
ورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me
www.citynet.ir
www.citynet.com
www.ariasun.ir www.ariasun.com

 

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید

| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به گروه آریاسان ( AriaSun Group ) می باشد. طراحي وب سايت: شرکت فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر آریاسان | نرم افزار آریاسان